Creació de l’Oficina per la tramitació d’ajudes COVID-19

Des de Podem Mollet celebrem la posada en marxa de l’oficina d’ajudes COVID-19

Tal com es va plantejar des del govern de la Ciutat, aquesta oficina gestionarà totes les sol·licituds dels ciutadans i ciutadanes així com autònoms i comerços a les noves ajudes d’emergència creades per pal·liar els efectes del COVID19.

Aquestes ajudes estan dividides en dos àmbits: persones i famílies, autònoms i comerços de la nostra ciutat.

Tots aquests ajuts són compatibles amb altres prestacions atorgades per altres administracions.

Per a les persones i famílies:

Estan destinades a aquelles que estiguin empadronades a Mollet i que acreditin trobar-se en situació de vulnerabilitat social sobrevinguda ocasionada  per una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos com a conseqüència dels efectes del coronavirus.

La quantia de l’ajut serà de 180 € per unitat familiar de 1 o dos membres i de 250 € per unitat familiar a partir del tercer membre. 

Els requisits per a les persones son:

  • Que la persona sol·licitant estigui en situació d’atur, ERTO o qualsevol altra circumstància que suposi una pèrdua del 50% dels seus ingressos. 
  • Que la renda de lloguer o hipoteca, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos.

Per als autònoms i comerços:

  • Ajut de 200€ pels comerços que tinguin la seva activitat tancada per aplicació del RD d’Estat Alarma.
  • Ajut de 100€ pels comerços no essencials que no hagin suspès la seva activitat però que hagin vist reduït els seus ingressos de com a mínim el 50%.

La tramitació:

A partir del dia 18 es podrà demanar cita prèvia al telèfon 93.571.95.02 o al correu electrònic ajudescovid@molletvalles.cat. A partir del dia 25 es podrà sol·licitar telemàticament des de la web de l’Ajuntament i presencialment a l’oficina d’ajuts COVID-19 que estarà ubicada al CC. La Marineta.

S’ha simplificat al màxim possible la tramitació i la documentació per tal de d’agilitzar i prioritzar els ajuts amb un únic formulari que trobareu a seuelectronica@molletvalles.cat

L’horari d’atenció al públic amb cita prèvia de l’oficina COVID-19 serà de dilluns a divendres de 9h a 14h i els dimarts i dijous de 16h a 18h.

Pagament de la subvenció:

S’abonarà per transferència bancària l´ajut extraordinari durant el mes de juny.

Des de Podem Mollet farem tot el que estigui al nostre abast per minimitzar els efectes derivats de la crisi del COVID-19 i treballem des de el Govern de la ciutat per destinar tots els recursos econòmics possibles per a que cap molletà ni molletana es quedi enrere.

Mollet del Vallès, 18 de maig de 2020

GRUP MUNICIPAL PODEMOS MOLLET