Aprovació del I Pla Local d’Infància i de l’Adolescència de Mollet

L’elaboració del Pla Local d’Infància i Adolescència, del PLIA, és un dels compromisos de l’Ajuntament per fer complir els drets dels infants i adolescents a la ciutat.

Mollet del Vallès compta amb un Consell d’Infants, i les polítiques d’infància estan incorporades a totes les àrees de l’Ajuntament, tot i que de manera sectorial, i amb espais de treball transversal.

Però des de la Regidoria d’Infància hi havia la voluntat de reprendre la Xarxa Local d’Infància com a paraigua de totes les polítiques d’infància en clau de ciutat. I en aquest sentit, l’elaboració del PLIA ha estat l’oportunitat per impulsar el treball transversal municipal en dos espais de treball nous, el Grup Motor i la Comissió de Treball, i per reprendre el treball en xarxa dels agents de la ciutat, a través de la Taula Local d’Infància i Adolescència de Mollet del Vallès.

El PLIA parteix d’un estudi aprofundit sobre la realitat local i es desenvolupa a partir d’un procés de reflexió conjunta sobre la situació del municipi en relació a la població de 0 a 18 anys. El resultat del PLIA és un acord a nivell local sobre les accions a portar a terme els propers 4 anys en matèria d’infància i adolescència, i defineix un full de ruta compartit per l’Ajuntament i la comunitat per fer de Mollet del Vallès un municipi millor per a totes les edats.

L’objectiu general del PLIA és, per tant, millorar la planificació estratègica de les polítiques municipals d’infància i adolescència, posant en valor tot allò que ja es fa i completant-ho allà on sigui necessari.

Per a l’elaboració del PLIA ha estat clau incorporar, des de l’inici, la perspectiva dels Drets dels infants i adolescents, que promou UNICEF a través del Programa Ciudades Amigas de la Infància. Aquest es tracta d’un programa internacional per impulsar l’aplicació de la Convenció sobre els Drets dels Infants als municipis, i per fomentar la col·laboració i el treball en xarxa d’administracions i entitats en relació als drets i al benestar de la infància.

Un altre marc important per al desenvolupament del PLIA és el marc global de desenvolupament per als propers anys: l’Agenda ODS 2030. Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marquen un seguit de fites que defineixen una agenda mundial equitativa i sostenible en termes socials, econòmics i ambientals. Alhora el PLIA, també incorpora de manera prioritària la perspectiva dels drets dels infants i reforça l’enfocament universal dels Drets Humans. És, doncs, una oportunitat per aconseguir una transformació autèntica per a tothom, sense excepció.

El Pla Local d’Infància i Adolescència de Mollet del Vallès s’ha elaborat en dues fases, d’una banda la Diagnosi que es va treballar entre gener i novembre de 2021  i de l’altra, el Pla d’Acció, entre desembre de 2021 i juny de 2022. El context de pandèmia ha suposat un repte afegit, ja que ha impossibilitat fer trobades presencials durant gran part de l’elaboració de la diagnosi. Malgrat això, i superant les restriccions per la Covid, la diagnosi ha pogut comptar amb la participació de gran part dels centres educatius de la ciutat (escoles i instituts), s’han pogut fer tallers presencials amb infants i adolescents i tallers online amb els agents implicats en les polítiques d’infància i adolescència a la ciutat i amb els càrrecs electes. Això ha estat possible gràcies al treball de l’Ajuntament, a través del Grup Motor i de la Comissió de Treball del PLIA, i al treball en xarxa amb d’altres serveis, administracions i centres educatius.

A mode de conclusió, pel que fa a les línies estratègiques que han sortit fruit de la Diagnosi de la Infància i l’Adolescència a Mollet, aquestes s’estructuren en 5 àmbits de dret. Aquests eixos són la base del document matriu de planificació on es concreten les accions futures del PLIA. I aquestes de manera resumida són:

En primer lloc,

  1. Dret a l’escolta: En aquest àmbit es proposen accions concretes per seguir avançant i millorar que els infants i adolescents siguin escoltats/des i que se’ls mantingui informats/des d’aquelles circumstàncies que succeeixen a Mollet que els afecti i interpel·li.
  • Dret a serveis de qualitat: Engloba tots aquells recursos que busquen garantir serveis essencials de qualitat a la infància i l’adolescència. Es tracta, principalment, de disposar dels serveis relacionats amb la salut, l’educació, la orientació laboral, el benestar social i les beques i ajudes.
  • Dret a un tracte just: Aquest dret està estretament relacionat amb la inclusió, la protecció, la igualtat d’oportunitats i el foment de la cohesió social d’infants i adolescents: amb discapacitats, procedents de famílies immigrants, d’ètnia gitana, menors no acompanyats, col·lectiu LGTBI+, infants en situació o risc de pobresa o d’exclusió social, etc.
  • Dret a viure en entorns segurs i nets: Té com a objectiu garantir que tots els infants i adolescents visquin en entorns segurs i saludables. Sobretot, fa referència a garantir que estiguin lliures de les violències exercides per les persones adultes i també de les violències entre els propis infants i adolescents, casos d’assetjament o bullying. Així mateix, en aquest dret s’analitza la seguretat a l’espai públic, la mobilitat autònoma i l’accessibilitat física de tots els menors d’edat als recursos de la ciutat. Així es concreten mesures com

· Donar eines, formació i acompanyament a professionals i a infants i adolescents per detectar i denunciar les situacions d’assetjament

· O Fer més verds, segurs i inclusius els espais públics de Mollet i fer de Mollet una ciutat on es fomenti el joc i l’aprenentatge al carrer

· També, Millorar la mobilitat a peu, en bicicleta i patinet per Mollet

Per últim,

  • Dret a ser infant i adolescent: Fa referència al fet que tots els infants i adolescents puguin gaudir  del joc, l’oci, el lleure, la vida familiar i també del descans. En aquest cas, l’existència de zones de joc a l’espai públic i a l’accés d’activitat de lleure són aspectes clau que vol potenciar i millorar el PLIA en accions concretes a la nostra ciutat.

Per últim, el que preveu el PLIA com a estructura organitzativa de control i seguiment del compliment de les accions, son 3 nivells organitzatius:

  • Un Grup Institucional d’Impuls:

Es l’òrgan que liderarà i impulsarà el pla, dotant-lo de legitimitat política i institucional, per facilitar la tasca de coordinació i treball transversal entre diferents departaments i àrees de l’administració local.

  • El Grup Motor:

S’encarregarà de desenvolupar les línies estratègiques apuntades des del Grup Institucional d’Impuls.

I per últim,

  • La Taula Local Infància

Que serà l’espai on es prenguin les decisions estratègiques que han de permetre implementar el treball transversal efectiu de tots els agents a nivell local que duen a terme les accions del PLIA.

Aquesta taula Estarà formada per tots aquells departaments, serveis i recursos que actuen al territori, especialment aquells que la seva tasca té afectació sobre els infants i adolescents. Agraïm tota la tasca que han fet durant aquests anys de redacció del PLIA a tots els serveis  municipals i treballadors i treballadores de l’Ajuntament per la seva implicació i sobre tot per la il·lusió i l’interès que ens han transmès per ser una ciutat més amable i preocupada per la infància, i que miri a tothom i respecti els drets dels nostres petits ciutadans i ciutadanes.

Mollet del Vallès a 1 de novembre de 2022

PODEM MOLLET DEL VALLÈS