Podemos Mollet demana a la Generalitat de Catalunya l’actualizació de l’IRSC en la llei de pressupostos de 2020

Podem Mollet presenta una moció al Ple Municipal de febrer 2020 per demanar l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya

La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, va establir l’indicador de renda de suficiència, que ha de ser fixat periòdicament per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Aquest indicador serveix per valorar la situació de necessitat, per a poder tenir dret o accés a les prestacions i es situa actualment en 569,12€. S’entén per situació de vulnerabilitat qualsevol contingència que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix de fer front a les despeses essencials per al manteniment propi o per al manteniment de les persones que integren la unitat familiar o la unitat de convivència a la qual pertany.

Aquest indicador és un element de referència per la majoria de prestacions i lleis de caràcter social i per tant suposa una eina bàsica pel càlcul de prestacions econòmiques i per la diagnosi de situacions de vulnerabilitat econòmica i exclusió residencial. En tenim dos exemples concrets i recents en la Llei 24/2015 de Mesures Urgents Contra l’Exclusió Residencial i la Pobresa Energètica o en la Llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania, ambdues iniciatives amb un ampli suport social, fruit d’iniciatives legislatives populars i ratificades més endavant al Parlament amb un ampli consens polític.

La pròpia llei 13/2006 en la seva disposició transitòria primera estableix que el govern ha d’avaluar anualment l’actualització d’aquest indicador. Malgrat això, l’IRSC no s’actualitza des de l’any 2010 el que suposa una greu injustícia social i comporta la pèrdua de poder adquisitiu per les persones i famílies més vulnerables així com la dificultat per accedir a diferents prestacions socials o d’accés a l’habitatge.

Precisament per calcular l’augment del cost de la vida i poder fer els ajustos necessaris existeix l’IPC. L’índex de preus de consum (IPC) és una mesura estadística de l’evolució dels preus dels béns i serveis que consumeix la població resident en habitatges familiars a Espanya. El conjunt de béns i serveis, que conformen la cistella de la compra, s’obté bàsicament del consum de les famílies i la importància de cada un d’ells en el càlcul de l’IPC està determinada per aquest consum.

L’IPC acumulat entre gener de 2010 i desembre de 2019 és del 16,4%, això vol dir que el cost de la vida des que es va fixar l’IRSC ha augmentat en un 16,4%. És per això que com a mínim aquest hauria de ser el percentatge d’actualització de l’indicador de renda per la suficiència a la pròxima llei de pressupostos.

S’ha de repercutir l’augment de l’IPC a totes aquelles persones i famílies que pateixen situacions econòmica i socialment desfavorables. L’actualització dels indicadors i les prestacions socials, junt amb l’actualització dels pressupostos, són imprescindibles per garantir la cohesió i la justícia social.

L’aprovació d’uns pressupostos amb l’augment de partides destinades a mesures socials, és una bona notícia, però és imprescindible que vagin acompanyades d’una actualització dels indicadors de renda per al càlcul de les prestacions socials.

De fet, durant les darreres setmanes hem vist gestos importants per part del Govern de l’Estat que van en aquesta direcció i en tenim exemples concrets en l’actualització de les pensions a l’IPC, l’apujada del salari mínim a 950 euros o l’anunci d’actualització de l’IPREM que porta pràcticament congelat des de 2010, amb una petita pujada l’any 2017.

L’IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) és l’indicador estatal per al càlcul de subvencions i prestacions i es troba actualment en 537,84.

També en aquest cas diferents personalitats del món de l’economia, així com moviments socials i sindicats, coincideixen en que l’IPREM s’hauria d’actualitzar anualment , com a mínim , en base a l’IPC.

Per tots aquests motius, que des del Grup Municipal Podemos Mollet proposem al Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès l’adopció dels següents acords:

PRIMER

Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a incloure l’actualització de l’IRSC, tal com preveu la llei 13/2006, en la pròxima Llei de Pressupostos prevista per votació parlamentària el pròxim 18 de març.

SEGON

Traslladar l’adopció d’aquests acords a tots els Grups Parlamentaris representats al Parlament de Catalunya, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i al Departament Municipal de Serveis Socials

Mollet del Vallés, 20 de febrer de 2020

GRUP MUNICIPAL PODEMOS MOLLET